Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Artykuły: Rekrutacja-Oferta

Test sprawnościowy dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego

 

WAŻNE!!! Test sprawnościowy dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin próby sprawnosci fizycznej wraz załącznikami - Pobierz

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony na stadionie miejskim w Płońsku w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 15.00. 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz. 15.

Kandydat przystępujący do testu powinien posiadać strój i buty sportowe. Warunkiem przystąpienia do testu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w teście oraz nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego, a także oświadczenie rodzica – zał. Nr 1 - dostepne w momencie składania wniosku do szkoły oraz w Regulaminie próby sprawności fizycznej - POBIERZ 

Zaświadczenia lekarskie oraz oświadczenia rodzica, które będą już dostarczone do szkoły będzie miał ze sobą z-ca przewodniczacego komisji rekrutacyjnej, króry będzie obecny podczas prób sprawności fizycznej.

Prosimy, aby z dzieckiem przybył rodzic/opiekun prawny. 


Rekrutacja 2023/2024

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

https://nabor.pcss.pl/plonsk

 


Zespół Szkół Nr 1w Płońsku


II Liceum Ogólnokształcące (4 lata) 

 

 • oddział przygotowania wojskowego (rozszerzenia: język polski, geografia) 
 •  klasa mundurowa profil policyjny (rozszerzenia: język polski, język angielski) 
 • klasa mundurowa profil straży granicznej (rozszerzenia: język angielski, geografia) 
Łącznie 96 miejsc.

 

Technikum nr 1 (5 lat)

 

 • technik logistyk (rozszerzenie - język angielski)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie - biologia)
 • technik mechatronik (rozszerzenie – matematyka)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (rozszerzenie - geografia)

Łącznie 128 miejsc. 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (3 lata)

 

 • magazynier-logistyk
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych lub kucharz
 • wielozawodowy

Łącznie 128 miejsc.

 

 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 (2 lata)

 

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych

 

UWAGA WAŻNE TERMINY REKRUTACJI!

 

START

OPW - od 15 maja do 29 maja

Klasy LO, T, BSI - od 15 maja do 19 czerwca


 

 

                


Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku informuje, że  podała do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1, Branżowej Szkoły I Stopnia poprzez system e-Nabór oraz wywieszenie list na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły (09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 8)

 

 Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku informuje również, że  podała do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Branżowej Szkoły II Stopnia poprzez wywieszenie list na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły (09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 8).


WAŻNE!!! Test sprawnościowy dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego

WAŻNE!!! Test sprawnościowy dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego - Regulamin próby sprawnosci fizycznej wraz załącznikami - Pobierz

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony na stadionie miejskim w Płońsku w dniu 2 czerwca o godz. 15.30. 

Kandydat przystępujący do testu powinien posiadać strój i buty sportowe. Warunkiem przystąpienia do testu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w teście oraz nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego, a także oświadczenie rodzica – zał. Nr 1 - dostepne w momencie składania wniosku do szkoły oraz w Regulaminie próby sprawności fizycznej - POBIERZ

Zaświadczenia lekarskie oraz oświadczenia rodzica, które są już dostarczone do szkoły będzie miał ze sobą z-ca przewodniczacego komisji rekrutacyjnej, króry będzie obecny podczas prób sprawności fizycznej.

Prosimy, aby z dzieckiem przybył rodzic/opiekun prawny. 


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Nabór prowadzony jest elektronicznie za pomocą aplikacji: https://plonsk.e-nabor.pl/

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023


II Liceum Ogólnokształcące (nauka trwa 4 lata)


 

Typ klasy


Współpraca

Rozszerzenia

 

Klasa wojskowa  - jako Oddział Przygotowania Wojskowego*


2 Mazowiecki Pułk Saperów

geografia, wiedza o społeczeństwie lub historia

 

Klasa mundurowa -

grupa 1 profil policyjny


Komenda Powiatowa Policji

w Płońsku

język polski i do wyboru jeden z przedmiotów: geografia, biologia lub historia

 

Klasa mundurowa -

grupa 2 profil straży granicznej


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

język polski i do wyboru jeden z przedmiotów: geografia, biologia lub historia


*klasa wojskowa –  Informacje dodatkowe:

 • w oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wg programu, który określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego;
 • program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową – 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu, w części praktycznej,
 • szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki;

UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 16.05.2022 do 30.05.2022 r.

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniach 2-3.06.2022 r.

 

 

Test sprawnościowy dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego - Regulamin próby sprawnosci fizycznej wraz załącznikami - Pobierz

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony na stadionie miejskim w Płońsku.

Kandydat przystępujący do testu powinien posiadać strój i buty sportowe. Warunkiem przystąpienia do testu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w teście oraz nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego, a także oświadczenie rodzica – zał. Nr 1 - dostepne w momencie składania wniosku do szkoły oraz w Regulaminie próby sprawności fizycznej - POBIERZ

Test składa się z :

- biegu na dystansie 60 m

- biegu na dystansie 1000m (chłopcy) ,600 m (dziewczęta)

- rzutu piłką lekarską 3kg w tył nad głową

Liczba punktów z  testu stanowi sumę z trzech wyżej wymienionych prób.

Tabela punktowa dla dziewcząt

Konkurencja/punkty

10pkt

9pkt

8pkt

7pkt

6pkt

5pkt

4pkt

3pkt

2pkt

1pkt

 60 m (sek.)

9,6

9,9

10,2

10,5

10,8

11,1

11.4

11,7

12,0

12,3

600 m (min.)

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

3.00

3.05

3,10

3,15

3,20

Piłka lekarska 3kg

(w metrach)

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5

4

3

Tabela punktowa dla chłopców

Konkurencja/punkty

10pkt

9pkt

8pkt

7pkt

6pkt

5pkt

4pkt

3pkt

2pkt

1pkt

60 m (sek.)

8,5

8,8

9,1

9,4

9,7

9,9

10,1

10,3

10,5

10,7

1000 m (min.)

3,40

3,45

3,50

3,55

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

Piłka lekarska  3kg

(w metrach)

11

10,5

10,0

9,5

9,0

8,5

8,0

7,0

6

5

Technikum Nr 1 (nauka trwa 5 lat)


 

Zawód (oznaczenie)


Kwalifikacje

Rozszerzenie

 

333107 Technik logistyk


SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu)

geografia

 

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych


HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 
HGT.12. Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

biologia

 

311516 Technik spawalnictwa


 

MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac

spawalniczych


matematyka

311504  Technik mechanik

 

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


matematyka

311410 Technik mechatronik

 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja

urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń

i systemów mechatronicznych)


matematyka

311515 Technik mechanizacji rolnictwa

i agrotroniki

 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń

i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych 

 w rolnictwie


matematyka

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1  (nauka trwa 3 lata)


 

Zawód (oznaczenie)


Kwalifikacje/inne informacje

432106 Magazynier-logistyk 

 

SPL.01. Obsługa magazynów

 

512001 Kucharz

 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

723103 Mechanik pojazdów samochodowych 

 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 


 

834103 Mechanik-operator

pojazdów i maszyn rolniczych 

 

 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

 

723310 mechanik – monter

maszyn i urządzeń


MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Klasa wielozawodowa 

 

 • Szkoła organizuje dla uczniów wyłącznie zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. 
 • Uczniowie szkoły branżowej są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego.
 • Współpracujemy z zakładami pracy zrzeszonymi w Powiatowym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Płońsku i proponujemy kształcenie w zawodach: (fryzjer, cukiernik, elektronik, elektryk, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, stolarz, kucharz, piekarz, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, inne); oraz zakładem FABA S. A. w Baboszewie (zawód722307 Operator obrabiarek skrawających) - kwalifiakcja MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających do 12 osób (praktyki zawodowe będą odbywać się w zakładzie FABA S.A. w Baboszewie w ramach podpisanej umowy z zakładem pracy przez ucznia – młodociany pracownik).

 

 

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1  (nauka trwa 2 lata)


343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 

311513 Technik pojazdów samochodowych 

 MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

Wygenerowano w sekund: 0.03
15,584,727 unikalne wizyty